Tänk på att:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Namnlös design (48)

Investeringsfilosofi

Vår investeringsfilosofi

På Brock Milton Capital står den fundamentala aktieanalysen i centrum. Till att börja med har vi en kvantitativ urvalsprocess som gör att vi filtrerar bort en stor del av bolagen som inte passerar våra strikt uppsatta kriterier. Med de globala marknaderna som urvalsområde är det nödvändigt, eftersom det finns så många bolag där ute. När screeningen är gjord har vi cirka 12 punkter som utgångpunkt för vår djupare analys av de kvarvarande bolagen. Processen för att hitta bolag är väldigt lika i samtliga av våra fonder. 

För oss är det av yttersta vikt att vi investerar i bolag av hög kvalitet. Vi tittar mycket på avkastning på eget kapital, bolagens skuldsättning, omsättning- samt vinsttillväxt. Det kan låta banalt, men växer inte bolaget sina vinster går aktiekursen oftast inte upp på sikt. En annan viktig del är att sätta nyckeltalen i relation till värderingen. Det är där det svåra kommer in, men också det som gör skillnad. 

Vi är aktienördar och med tusentals bolag att analysera världen över, trivs vi som fisken i vattnet.

En aspekt som är väldigt viktigt för hur företagen levererar på lång sikt är bolagskulturen. Denna får ofta lite för lite utrymma i analysen och går inte att screena fram. Du måste träffa och prata med bolagen, inte bara en gång, utan kontinuerligt för att verkligen förstå kulturen. För oss innebär det bland annat över 300 företagsinteraktioner varje år. En annan viktig del i vårt arbete är att aktivt jobba med bolagen och påverka dem i deras ESG-arbete. Det går att göra digitalt, men vi tycker att effekten blir bättre när vi träffar bolagen. 

Bolagen i våra fonder är indelade i det vi kallar Champions och Special Situations. Enkelt uttryckt är Champions lönsamma tillväxtbolag och Special Situations värdebolag. Det ska tilläggas att det är bolag med stabila affärsmodeller och kompetent ledning, men där marknaden av någon anledning tvivlar på bolaget. En syn som vi för tillfället inte delar. 

Vår tanke med detta är att Champions är grunden i fonderna och Special Situations är en mer opportunistisk del där vi behåller vår position under en kortare tid. Eftersom marknaden ändrar karaktär från tid till annan så vill vi ha möjligheten att plocka upp bolag som blivit alldeles för hårt straffade av marknaden och därmed för lågt värderade. Normalt består våra fonder av 85 % Champions och 15 % Special Situations. Nedan kan du läsa mer om vad som kännetecknar bolagen i respektive kategori. 

Utöver BMC Global Select och BMC Global Small Cap Select så förvaltar Brock Milton Capital AB fonden COELI SICAV II – Global Opportunities. Klicka här och läs mer om denna fond på Coelis hemsida. 

Bild bredvid text hemsida

Champions

 • Bolag som ger en bra grund och trygghet i fonden.
 • Etta eller tvåa i sin industri.
 •  Verksam i en industri med hög lönsamhet och god tillväxt.
 •  Pricing Power.
 •  Skapat konkurrensfördel som skalfördelar, varumärken, service-nätverk, starka kundrelationer. 
 •  Stark balansräkning - Helst inga skulder alls.
 •  Aktien värderas rimligt  - Vanligtvis  P/E runt 20-30x.
 •  Stark företagskultur och ledning som bevisat sin förmåga att leda företaget. 
 •  Öppen och ärlig kommunikation med finansmarknaden, i både med- och motgångar.
Bild bredvid text hemsida (1)

Special Situations

 • Företag som marknaden tvivlar på men som vi anser står inför en positiv förändring
 • Bolag som i grunden är välskötta och har en kompetent ledning.
 • Skuldsättningen godtagbar.
 • Ofta billiga aktier, ibland under bokfört värde alternativt förväntat P/E-tal 5-15x.
 • Aktien beräknas stiga minst 20-100 procent de närmsta tre åren.
 • Ointressant för långsiktigt ägande beroende på industristruktur eller tillväxtpotential. När aktien nått förväntad värdering säljs innehavet. 
 • Vanligt förekommande inom bank, bygg, jordbruk, rederi etcetera.

Investeringsprocessens fem steg

Hitta uppslag

Vi hittar uppslag till investeringar på flera olika sätt. Ett sätt är genom våra egna screeningmodeller där vi rankar aktier med hänsyn till en mängd nyckeltal och annan information, som finns i olika finansiella databaser likt Bloomberg. Vi deltar också i olika aktiekonferenser och läser analyser från mäklarhus och branschlitteratur. Men det roligaste och bästa sättet är genom de 200+ bolagsbesök vi gör varje år över hela världen, från Sao Paulo till Mumbai och San Francisco.

Hållbarhetsanalysen

I nästa fas gör vi en ESG-analys där vi går igenom bolagets hållbarhetsarbete och dess påverkan på miljön. De delar som vi bland annat tittar på är könsfördelningen i både ledning och styrelse, att vd och ordförande är olika personer samt att bolaget har en internrevision som rapporterar till ledningen. Vi tittar även på vad bolaget tillverkar och hur det påverkar miljön. Vi vill också att bolaget har signerat UN-Global Compact. Om de inte har gjort det så uppmanar vi dem att göra det. I de fall vi bedömer att bolaget behöver förbättra sitt hållbarhetsarbete bokar vi in ett möte med bolaget för att försöka påverka dem i rätt riktning.

Djupanalys

I analysfasen handlar det om att undersöka var bolagens omsättning kommer ifrån och att förutspå hur den kommer utvecklas under kommande år. Vi läser många årsredovisningar, kvartalsrapporter, tittar på hållbarhetsaspekterna, gör konkurrensanalys och genomför ytterligare och mer djuplodande bolagsbesök och telefonkonferenser. Detta för att samla in data, kunna bygga en finansiell modell och skriva en egen analys.

Portföljförvaltning

När ett bolag väl kommit igenom vårt nålsöga bestämmer vi hur stor andel det ska ha i fonden och hur vi ska genomföra själva aktiehandeln. Det som avgör är förmågan att skapa avkastning baserat på värdering och affärsrisk.

Förbättringar och lärande

I den sista delen av vår investeringsprocess följer vi bolagens affärsutveckling dag för dag, med stor tonvikt på om den ursprungliga investeringsidén fortfarande håller. Vi lägger också stort fokus på att hela tiden utveckla oss själva och lära oss från våra misstag. Det händer att vi har möten med företag som vi inte äger, eller vill äga, men som vi vill träffa bara för att lära oss hur ledningen kan förstöra aktieägarvärden för att utifrån det förfina vår investeringsprocess.

Havanna ESG 1

Hållbarhet för oss

Våra fonder förvaltas enligt principen om ansvarsfulla investeringar (ESG – där E står för environment, S står för social och G står för governance, det vill säga miljö, samhälle och bolagsstyrning). Vi strävar efter att investera våra andelsägares kapital i företag som inser vikten av ESG. Det finns en rad standardiserade verktyg för att analysera bolag utifrån olika ESG-parametrar. För att förfina denna analys ytterligare har vi utvecklat en egen modell där vi analyserar befintliga innehav utifrån en mängd parametrar och beroende på resultat erhåller bolagen en ESG-premie eller rabatt. 

Vår syn är att bolag som tar ESG på allvar är mer välskötta än andra och det skapar både högre avkastningsmöjligheter för våra andelsägare samt minskar riskerna i våra investeringar. Att företagen har en uthållig affärsmodell där ESG-frågor är inkorporerade är därför av stor vikt för oss.

Klicka och läs mer om vårt hållbarhetsarbete.

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies