Tänk på att:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Namnlös design (51)

Vi investerar i världens finaste bolag

BMC Global Select

BMC Global Select

Vi investerar i bolag som är nummer ett i sin sektor/industri, har hög och stabil vinsttillväxt, låg skuldsättning, pricing power och kompetent ledning.

En dag

0%

En månad

0%

>Ett År

0%

Kurs

0

KURSDATUM:

0000-00-00

Vi förvaltare, Andreas Brock och Henrik Milton, har valt ut cirka 30 exceptionella bolag, som vi ser har störst potential att skapa avkastning. Vi kallar dem världens finaste bolag.

Vi investerar i världens finaste bolag

BMC Global Select är en globalfond vars målsättning är att skapa en hög positiv avkastning över tid för våra andelsägare - hållbart, balanserat och riskjusterat. För att möjliggöra detta utgår vi från vår egna fundamentala analys när vi väljer bolag att investera i. Med de globala aktiemarknaderna som jaktmark, väljer vi ut endast cirka 30 av de allra mest spännande investeringsidéer som vi tycker finns. Det innebär att vi inte styrs av index i vår förvaltning, utan har möjlighet att investera oavsett bolagens börsvärde eller säte. Anledningen till att vi har ett globalt investeringsmandat är för att vi vill investera i de absolut bästa bolagen i världen och då är det en nödvändighet att ha ett stort antal bolag att välja mellan och inte låsa sig fast vid någon specifik region. Sedan är det så att världen är bra på olika saker – USA är bra på teknik, Frankrike är bra på lyx, Sverige är bra på verkstad o.s.v. Detta gör att man tenderar att hitta de bästa bolagen i sin sektor i en viss typ av länder. En viktig del i arbetet med att hitta de bästa bolagen är att göra företagsbesök och träffa ledningen och andra företagsrepresentanter. Men vi nöjer oss inte med det utan besöker också konkurrenter till bolagen som vi äger. Det ger oss en mer heltäckande bild av ett bolag och dess industri och ibland ger det uppslag till fantastiska investeringsidéer. 

Förenklat investerar vi i bolag som har växande vinster och/eller alldeles för låg värdering. Det vanligaste händelseförloppet på aktiemarknaden över tid, är att om bolagsvinsten stiger, så stiger också aktiekursen eftersom aktiemarknaden faktiskt är rationell på lång sikt. Tittar vi på våra innehav i fonden så växer vinsterna i genomsnitt 10–20 procent per år för alla bolag. För att begränsa risken investerar vi inte mer än 5 % av fonden i ett enskilt bolag. Vi är noga med att alla våra bolag har starka balansräkningar vilket också minskar volatiliteten i fondens andelsvärde. Vi investerar också endast i företag som är listade på världens större och mest reglerade börser.

Vi anser att vår uppgift är att förvalta våra andelsägares kapital så att det växer på lång sikt. Vi tror också att det bästa sättet att göra det på är att alltid äga kvalitetsbolag. Därför har vi ofta en mycket liten kassaposition i fonden, vanligtvis mindre än en procent.

Vad kännetecknar en Champions och Special Situations?

Champions är bolag som är etta eller två i sin industri/sektor, har pricing power, stark balansräkning och god vinsttillväxt, ofta 10–30 procent per år. Champions affärsmodeller har höga inträdesbarriärer, såsom patent, kända varumärken och stordriftsfördelar. Ett annat gemensamt drag är att Champions investerar en stor del av sitt fria kassaflöde i vidareutveckling av företaget, återköp av aktier eller förvärv.

Special Situations är bolag som för tillfället är impopulära i aktiemarknadens ögon. Bolagen har generellt en kompetent ledning och bra affärsmodeller men av någon anledning är marknaden för tillfället skeptisk till bolagets förmåga att växa sin vinst. Aktierna handlas ofta till stor rabatt mot sitt historiska snitt. När vi investerar i en Special Situation finns det ofta en stor diskrepans mellan hur vi och marknaden ser på företaget. Dessa investeringar är mer opportunistiska och innehavsperioden är kortare, från några månader upp till två år. I vår analys försöker vi ligga steget före och hitta interna eller externa drivkrafter som gör att bolaget kommer överraska marknaden positivt och därigenom få en uppvärdering av bolagets aktier. När värderingen i en Special Situation återgått till en mer normal nivå väljer vi ofta att sälja innehavet då risk/reward inte längre är till vår favör. Exempel på branscher där vi hittar special situations är inom bygg, jordbruk, fastigheter samt bilindustrin.

Portföljsammansättning

När det gäller portföljsammansättningen är Champions grunden i portföljen och utgör den större delen, cirka 85 %, medan Special Situations utgör en mindre del, cirka 15 %.Denna fördelning kan dock ändras beroende på marknadsklimat där Special Situations kan ökas upp till maximalt 33 % av den totala portföljen. Exempelvis finns det ofta många bra bolag till riktigt låga värderingar efter en större börsnedgång. Det väljer vi att utnyttja till vår fördel genom att öka upp andelen Special Situations i portföljen när det är turbulent på börsen.

Det är mixen av Champions och Special Situations som gör att vi har möjlighet att genera positiv avkastning i olika aktiemarknadsförhållanden. Enkelt uttryckt är Champions grunden i fonden och bolagen har ett tillväxtfokus. Special Situations har ett värdefokus och är lite mer opportunistiska. Tillsammans skapar dessa en bra mix då aktierna tenderar att gynnas av olika marknadsklimat.  

Fondens utveckling

Bild bredvid text hemsida

Aktivt förvaltad globalfond

 • En portfölj med “världens finaste bolag”, bolag av fantastisk kvalitet med goda framtidsutsikter.
 • Aktiv förvaltning med minst 2/3 investerade i ”Champions” och maximalt 1/3 i ”Special Situations”.
 • En ”Champion” är marknadsledande i sin industri, har låg skuldsättning, hög lönsamhet och god tillväxt.
 • En ”Special Situation” är ofta ett bolag med väldigt låg värdering som marknaden tvivlar på, men som vi tror står inför en positiv förändring.
 • Fonden är ljusgrön (artikel 8 enligt SFDR) som aktivt väljer ut bolag med en investeringsbar ESG-profil. Förvaltarna arbetar aktivt för att positivt påverka bolagens hållbarhetsarbete.

BMC Global Select 10 största innehav per 2024-04-30

Vår förvaltningsfilosofi

 • Vi brinner för aktiv långsiktig förvaltning.
 • Kvalitetsbolag med låg skuldsättning är alltid i fokus.
 • Tydligt avkastningsmål i fokus.

BMC Global Select

 • Ger en bra bas med det vi anser vara världens finaste bolag.
 • Har ett tydligt och ambitiöst avkastningsmål.
 • Global diversifiering.

På Brock Milton Capital

 • Är vi dedikerade till att förvalta våra andelsägares kapital på absolut bästa sätt. 
 • Har vi över 40 års samlad erfarenhet av framgångsrik aktieförvaltning.
 • Tror vi på samtalets makt och att föra en kontinuerlig dialog med våra bolag.

Fondfakta

Startdatum

2014-11-28

Förvaltare

Andreas Brock & Henrik Milton

Inriktning

Aktiefond med global inriktning

Min. Insättning

(R SEK) = 100 SEK, (I SEK) = 20 000 000 SEK

Förvaltningsarvode

(R SEK) = 1,4 % per år + 10 % prestationsbaserad avgift (MSCI AC World NTR $ i SEK) (I SEK) = 0,7 % per år + 10 % prestationsbaserad avgift (MSCI AC World NTR $ i SEK)

In-/utträdesavgift

Ingen

UCITS

Ja

Swing factor

Ingen

Prestationsbaserad avg. Ja,

10 %*

Fondkategori

Aktier globalt

ESG klassificering

Artikel 8, Ljusgrön

Riskgrad

4 av 7

ISIN

LU113329463

Öppen för handel

Dagligen

PPM-nummer

422709

Jämförelseindex

MSCI AC World NTR $ i SEK

* Den prestationsbaserade avgiften är 10% av den del av totalavkastningen som överstiger en så kallad avkastningströskel definierad som MSCI All Country World Daily Index (NTR), och beräknas enligt “high watermark”- principen.

Blogg

Blogg | 29 Apr 2024

Våra fonder byter namn

Vi vill gärna dela med oss av det som vi tror är intressant även för andra – det är därför denna blogg finns.

Namnlös design (38)

Vår investeringsfilosofi

På Brock Milton Capital vet vi att aktiv förvaltning gör skillnad på lång sikt. Vår målsättning är att skapa en hög positiv avkastning över tid åt våra andelsägare och det ska göras hållbart, balanserat samt riskjusterat. Som globalförvaltare kan vi välja våra favoriter bland tusentals bolag. Bolag vi kallar Champions - marknadsledaren i sin bransch med fin vinsttillväxt, stark balansräkning och pricing power. Bolag vi gärna äger under lång tid.  Vi kan också välja att vara mer opportunistiska och investera i det vi kallar Special Situations. Bolag som för tillfället är ratade av marknaden och därför har en väldigt låg värdering. I dessa case tycker vi marknaden är för brysk och att aktien förtjänar en högre värdering och när väl bolaget når den värderingen väljer vi att tack för oss.

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies