Tänk på att:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Namnlös design (54)

Vi investerar i världens finaste entreprenörer

BMC Global Small Cap Select

BMC Global Small Cap Select

Vi investerar i småbolag med starka ägare där det entreprenöriella drivet genomsyrar organisationen.

En dag

0%

En månad

0%

>Ett År

0%

Kurs

0

KURSDATUM:

0000-00-00

Vi har valt ut cirka 40 spännande entreprenörsbolag som vi ser har störst potential att skapa avkastning på lång sikt. Vi kallar dem världens finaste entreprenörer.

Vi investerar i världens finaste entreprenörer

BMC Global Small Cap Select är en global småbolagsfond med målsättning är att skapa en hög positiv avkastning över tid för våra andelsägare - hållbart, balanserat och riskjusterat. För att möjliggöra detta utgår vi från vår egna fundamentala analys och vi väljer endast ut cirka 40 av de allra mest spännande investeringsidéer som vi tycker finns i världen. Det innebär att vi inte styrs av index i vår förvaltning utan har möjlighet att välja att investera i alla spännande bolag med ett börsvärde mellan USD 200 miljoner och USD 6 miljarder. 

Anledningen till att vi har ett globalt investeringsmandat är för att vi vill investera i de absolut bästa bolagen i världen och då är det en nödvändighet att ha ett stort antal bolag att välja mellan och inte låsa sig fast vid någon specifik region. Sedan är det så att världen är bra på olika saker – USA är bra på teknik, Frankrike är bra på lyx, Sverige är bra på verkstad o.s.v. Detta gör att man tenderar att hitta de bästa bolagen i sin sektor i en viss typ av länder. En viktig del i arbetet med att hitta de bästa bolagen är att göra företagsbesök och träffa ledningen och andra företagsrepresentanter. Men vi nöjer oss inte med det utan besöker också konkurrenter till bolagen som vi äger. Det ger oss en mer heltäckande bild av ett bolag och dess industri och ibland ger det uppslag till fantastiska investeringsidéer.

Förenklat investerar vi i bolag som har växande vinster och/eller alldeles för låg värdering. Det vanligaste händelseförloppet på aktiemarknaden över tid, är att om bolagsvinsten stiger, så stiger också aktiekursen eftersom marknaden faktiskt är rationell på lång sikt. Tittar vi på våra bolag i fonden så växer vinsterna i genomsnitt 10–30 procent per år för alla bolag.

I den globala småbolagsfonden investerar vi i det vi anser vara världens finaste entreprenörer. Utöver att vi har delat upp bolagen som ”Champions” eller ”Special Situations” (läs mer om det nedan) har vi även delat upp dem i tre underkategorier: nischaktör, snabbväxande eller disruptör. Ett bolag som kategoriseras som nischaktör är ett bolag som har en unik konkurrensfördel. Bolaget är verksam i en bransch med få konkurrenter och har exempelvis en unik teknologi. Branschen där bolaget är verksamt är för liten för att ett stort företag ska börja konkurrera, men tillräckligt stor för att det mindre bolaget ska kunna ha en fin vinsttillväxt. En disruptör är ett bolag som är aktivt i en mogen industri där bolaget med ny teknologi kan utmana och ta marknadsandelar av existerade aktörer. Ett snabbväxande bolag har en unik affärsmodell som gynnar både organisk och förvärvsdriven tillväxt.

För att begränsa risken investerar vi inte mer än 5 % av fonden i ett enskilt bolag. Vi är noga med att alla våra bolag har starka balansräkningar och vi investerar endast i företag som är listade på världens större och mest reglerade börser.

Vi anser att vår uppgift är att förvalta våra andelsägares kapital så att det växer på lång sikt och vi tror att det bästa sättet att göra det på är att alltid äga kvalitetsbolag. 

Vad kännetecknar en Champions och Special Situations?

Champions är bolag som är etta eller två i sin industri/sektor, har pricing power, stark balansräkning och god vinsttillväxt, ofta 10–30 procent per år. Champions affärsmodeller har höga inträdesbarriärer, såsom patent, kända varumärken och stordriftsfördelar. Ett annat gemensamt drag är att Champions investerar en stor del av sitt fria kassaflöde i vidareutveckling av företaget, återköp av aktier eller förvärv.

Special Situations är bolag som för tillfället är impopulära i aktiemarknadens ögon. Bolagen har generellt en kompetent ledning och bra affärsmodeller men av någon anledning är marknaden för tillfället skeptisk till bolagets förmåga att växa sin vinst. Aktierna handlas ofta till stor rabatt mot sitt historiska snitt. När vi investerar i en Special Situation finns det ofta en stor diskrepans mellan hur vi och marknaden ser på företaget. Dessa investeringar är mer opportunistiska och innehavsperioden är kortare, från några månader upp till två år. I vår analys försöker vi ligga steget före och hitta interna eller externa drivkrafter som gör att bolaget kommer överraska marknaden positivt och därigenom få en uppvärdering av bolagets aktier. När värderingen i en Special Situation återgått till en mer normal nivå väljer vi ofta att sälja innehavet då risk/reward inte längre är till vår favör. Exempel på branscher där vi hittar special situations är inom bygg, jordbruk, fastigheter samt bilindustrin.

Portföljsammansättning

När det gäller portföljsammansättningen är Champions grunden i portföljen och utgör den större delen, cirka 85 %, medan Special Situations utgör en mindre del, cirka 15 %.Denna fördelning kan dock ändras beroende på marknadsklimat där Special Situations kan ökas upp till maximalt 33 % av den totala portföljen. Exempelvis finns det ofta många bra bolag till riktigt låga värderingar efter en större börsnedgång. Det väljer vi att utnyttja till vår fördel genom att öka upp andelen Special Situations i portföljen när det är turbulent på börsen.


Det är mixen av Champions och Special Situations som gör att vi har möjlighet att genera positiv avkastning i olika aktiemarknadsförhållanden. Enkelt uttryckt är Champions grunden i fonden och bolagen har ett tillväxtfokus. Special Situations har ett värdefokus och är lite mer opportunistiska. Tillsammans skapar dessa en bra mix då aktierna tenderar att gynnas av olika marknadsklimat. 

Fondens utveckling

Bild bredvid text hemsida (2)

Global småbolagsfond

 • Koncentrerad portfölj, 30–50 innehav, börsvärde mellan USD 200 miljoner till USD 6 miljarder.
 • En portfölj med “världens finaste entreprenörer”, bolag av hög kvalitet med goda framtidsutsikter med exceptionell entreprenörsanda och starka ägare. 
 • Aktivt förvaltad med minst 2/3 investerade i ”Champions” och maximalt 1/3 i ”Special situations”.
 • En ”Champion” är marknadsledande i sin industri, har låg skuldsättning, hög lönsamhet och god tillväxt.
 • En ”Special Situation” är ofta ett bolag med väldigt låg värdering som marknaden tvivlar på, men som vi tror står inför en positiv förändring.
 • Fonden är en ljusgrön (artikel 8 enligt SFDR) som aktivt väljer ut bolag med en investeringsbar ESG-profil. 

BMC Global Small Cap Select tio största innehav per 2023-04-30

Vår förvaltningsfilosofi

 • Vi brinner för aktiv långsiktig förvaltning.
 • Kvalitetsbolag där det entreprenöriella drivet finns kvar, är i fokus.
 • Vi arbetar utefter ett tydligt avkastningsmål.

BMC Global Small Cap Select

 • Spännande exponering mot entreprenörsdrivna bolag.
 • Har ett tydligt och ambitiöst avkastningsmål.
 • Historiskt har småbolag haft en naturlig plats i en diversifierad portfölj.

På Brock Milton Capital

 • Är vi dedikerade till att förvalta våra andelsägares kapital på absolut bästa sätt. 
 • Har vi över 40 års samlad erfarenhet av framgångsrik aktieförvaltning.
 • Tror vi på samtalets makt och att föra en kontinuerlig dialog med våra bolag.

Fondfakta

Startdatum

2022-03-28

Förvaltare

Henrik Milton, Johan Agneman & Andreas Brock

Inriktning

Aktiefond

Min. Insättning

(R SEK) = 100 SEK, (I SEK) = 20 000 000 SEK

Förvaltningsarvode

(R SEK) = 1,4 % per år + 10 % prestationsbaserad avgift (MSCI ACWI Small Cap Net Total Return $ i SEK) (I SEK) = 0,7 % per år + 10 % prestationsbaserad avgift (MSCI ACWI Small Cap Net Total Return $ i SEK)

In-/utträdesavgift

Ingen

UCITS

Ja

Swing factor

Ingen

Prestationsbaserad avg. Ja,

10 %*

Fondkategori

Aktier globalt

ESG klassificering

Artikel 8, Ljusgrön

Riskgrad

4 av 7

ISIN

LU2395167690

Öppen för handel

Ja

PPM-nummer

-

Jämförelseindex

MSCI ACWI Small Cap NTR $ i SEK

* Den prestationsbaserade avgiften är 10% av den del av totalavkastningen som överstiger en så kallad avkastningströskel definierad som MSCI ACWI Small Cap Index (NTR), och beräknas enligt “high watermark”- principen.

Blogg

Blogg | 29 Apr 2024

Våra fonder byter namn

Vi vill gärna dela med oss av det som vi tror är intressant även för andra – det är därför denna blogg finns.

Namnlös design (38)

Vår investeringsfilosofi

På Brock Milton Capital vet vi att aktiv förvaltning gör skillnad på lång sikt. Vår målsättning är att skapa en hög positiv avkastning över tid åt våra andelsägare och det ska göras hållbart, balanserat samt riskjusterat. Som globalförvaltare kan vi välja våra favoriter bland tusentals bolag. Grunden i våra fonder består av det vi kallar Champions. Bolag som är marknadsledaren i sin bransch med fin vinsttillväxt, stark balansräkning och pricing power. Bolag vi gärna äger under lång tid. Vi kan också välja att vara mer opportunistiska och kortsiktiga och investera i det vi kallar Special Situations. Bra bolag med kompetent ledning men som för tillfället är ratade av marknaden och därför har en väldigt låg värdering. En alldeles för låg värdering tycker vi.

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies