Tänk på att:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Hållbarhetbild fonder

Vårt hållbarhetsarbete

Våra fonder förvaltas enligt principen om ansvarsfulla investeringar (ESG – där E står för environment, S står för social och G står för governance, det vill säga miljö, samhälle och bolagsstyrning). Vi strävar efter att investera våra andelsägares kapital i företag som inser vikten av ESG och vi har inkorporerat dessa principer i vår investeringsprocess. Vi gör det här för att vi vill. Världen står inför en rad utmaningar och vi vill vara en del av processen att försöka lösa dessa. Att företagen har en uthållig affärsmodell där ESG-frågor är inkorporerade är därför av stor vikt för oss.

Det är också vår syn att bolag som tar ESG på allvar är mer välskötta än andra och det skapar både högre avkastningsmöjligheter för våra andelsägare samt minskar riskerna i våra investeringar. 
Havanna ESG 1

Hållbarhetsfaktorer är mycket viktiga för oss när vi investerar i ett företag. Våra förvaltare och analytiker är ansvariga för ESG-analysen och vi använder den oberoende leverantören av data, ISS ESG, som samarbetspartner för att komplettera vår egen analys inom området. ISS ESG har cirka 200 ESG-analytiker globalt och tillhandahåller data på över 20 000 bolag världen över. ESG är integrerat i hela vår analysprocess och beslutsfattandet av vilka investeringar som kommer att göras. 

Klicka här och läs vår senaste hållbarhetsrapport

Vår hållbarhetsprocess

Vi väljer bort

Innan en investering görs så sker alltid en exkluderingsscreening och analys där vi väljer bort bolag som har mer än 5 procent av sin omsättning från produktion av fossila bränslen, tobak, alkohol, pornografi, vapen eller spel. Med spel menar vi inte ”gaming” som i dataspel, utan ”gambling” som i spel om pengar. Vi väljer också bort företag som inte respekterar internationella överenskommelser och normer  exempelvis vad gäller mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption. Här använder vi den oberoende firman ISS ESGs analysverktyg.

Varför är gränsen satt till 5 procent? Denna gräns används ofta när fondbolag uttrycker att placeringar i viss verksamhet väljs bort, vilket även är i enlighet med Fondbolagens Förenings dokument ”Riktlinjer för fondbolagens marknadsföring och information”. Anledning är att det kan uppstå situationer där till exempel ett stort globalt industribolag i en liten del av sin verksamhet i något land, säljer militär skyddsutrustning eller som en biprodukt i sin process producerar något som kan anses vara ett fossilt bränsle. Vår ambition är att inte investera företag som har verksamhet i något av ovanstående områden, men då det är svårt att förutspå exakt vilka situationer som kan uppstå så har vi också beslutat oss för att använda 5 procentgränsen.

Vi väljer in

Allt annat lika så föredrar vi att investera i bolag som tar ESG-frågor på allvar och vars verksamhet påverkar miljön och samhället i en positiv inriktning. Vår erfarenhet är att den här typen av företag ofta är välskötta vilket resulterar i en hög avkastning till våra andelsägare. Egen analys där vi är ”ute på fältet” och träffar ledande forskare är en del av vårt arbete för att hitta dessa företag. En annan del är rent skrivbordsarbete där vi går igenom företag efter företag som har utnämnts till bra ESG-företag av olika institutioner, allteftersom vi sedan kan ta kontakt med företagen och göra vår egen analys.

Vi analyserar

När vi väl har hittat ett intressant bolag så börjar själva analysprocessen. Initialt innan en investering så sker den exkluderingsscreening som beskrivs ovan. Därefter analyseras företagens ESG-profil i termer av ESG-rapportering, klimatinitiativ, social påverkan samt ägarstyrning med fokus på internredovisning och aktieägarprogram. I analysprocessen gör vi en bedömning av hur stor miljöpåverkan respektives bolagets verksamhet har. Vi analyserar också företagens ESG-risker och ESG-möjligheter.

Vi, portföljförvaltarna, kvantifierar bolagens ESG-profil och inkluderar den i värderingen av företagen. Ett företag som vi bedömer tar ESG på allvar, gör mätbara klimatinitiativ, har en solid bolagsstyrning etcetera får alltså en premie i värderingen i relation till jämförbara företag som saknar de attributen. En aktie med en sådan premie ser vi alltså en högre uppsida i, och vi kommer således vara extra benägna att både investera i men också att äga längre än andra aktier som inte har den premien.

– ESG är också en del av vår utvärdering av företagens affärsmodell samt en del av den löpande riskanalysen.

Vi påverkar 

Vi påverkar de bolag som vi har definierat som Champions genom ett ESG-brev där vi redogör för våra förväntningar som aktieägare. Vi uppmanar till exempel dem att signera UN Global Compact, vilket är FN:s internationella principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption riktade till företag. I vår dialog med bolagen främjar vi FN:s utvecklingsmål 5 (jämställdhet) samt mål 13 (bekämpa klimatförändringar) genom att uppmuntra bolagen att aktivt arbeta med dessa viktiga frågor.

Utöver vårt ESG-brev så är ESG frågor ett återkommande tema vid våra möten med företagsrepresentanter, oavsett om vi äger aktien eller ej. Vi gör årligen över 300 företagsinteraktioner med olika bolag över hela världen.

Vårt ESG-arbete är ständigt i utveckling. Allt eftersom vi förfinar våra processer och blir bättre så får vi inte bara större påverkan på våra innehav utan vi kan också generera högre avkastning till en lägre risk. ESG är inte bara ett roligt arbete utan också viktigt och värdefullt för er andelsägare. Vi är tacksamma för att vi får ert förtroende att göra det här arbetet.

Bild bredvid text hemsida (3)

Vår egenutvecklade modell för ESG-analys

Som nämnts ovan använder vi en mängd ESG-data från externa källor när vi gör vår analys. För att gör analysen än mer praktiskt användbar har vi valt att utveckla vår egen analysmodell. Denna appliceras på samtliga av våra innehav och i modellen väger vi en mängd hållberhetsrelaterade faktorer. Utfallet berättar också för oss om det är något vi anser att bolaget behöver förbättra vilket vi också kommunicerar med bolaget. En ytterligare del i modellen är att bolaget erhåller en värderingspremie eller rabatt baserat på hur väl det faller ut i vår modell. Ett utdrag av vår analys av Microsoft ser du i bilden till höger. 

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies