Tänk på att:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Toppbild hemsida (4)

Integritetspolicy

Information om hantering av personuppgifter

Vilka uppgifter lagrar vi och hur länge

Vi tillhandahåller portföljförvaltning och investeringsrådgivning och samlar därför in uppgifter från våra kunder för att kunna tillhandahålla dessa investeringstjänster. Uppgifter som vi samlar in är bland annat namn, födelsedatum, yrke, bostadsort, arbetsgivare och information om ekonomiska förhållanden som ligger till grund för den lämplighetsbedömning som vi enligt lag är skyldiga att göra.

Vår verksamhet omfattas dessutom av penningtvättslagens regler om kundkännedom, varför vi även behöver samla in och lagra information som krävs för att göra de kontroller som vi är skyldiga att göra.

Som huvudregel lagrar vi dina personuppgifter så länge som avtalet med dig gäller. Vid vissa fall har vi rättsliga förpliktelser på att lagra uppgifterna en längre tid än så, exempelvis på grund av penningtvättslagstiftningen eller så lång tid inom vilket ett skadeståndsanspråk med anledning av tillhandahållandet av investeringstjänsterna kan framställas plus ett år. Detta innebär att vi lagrar informationen i elva år efter att vårt avtal har upphört.

Brock Milton Capital AB har utsett Coeli Asset Management AB till dataskyddsombud. Om du har frågor om vår personuppgiftshantering, kontakta vårt dataskyddsombud via dataskyddsombud@coeli.se.

Ändamålet med insamlingen

Vi samlar in uppgifter för att ta kontakt, upprätta och / eller bibehålla en affärsrelation eller förfrågan. Vi samlar även in personuppgifter i syfte att uppfylla våra skyldigheter enligt de lagar som gäller för vår verksamhet, t ex penningtvättslagen. Den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifterna är genomförandet av det avtal vi har med dig och våra rättsliga förpliktelser i förhållande till tillhandahållandet av våra tjänster och produkter. Stundom stödjer vi oss på de lagliga grunderna berättigat intresse och samtycke, vilket gäller främst vid utveckling av våra tjänster och produkter m.m. och marknadsföring.

Ändring/radering och rätt till information om personuppgifter

Du har alltid möjlighet och rätt till att begära tillkomst till den information vi har lagrad. Du har även rätt att begära ändring eller radering av dina uppgifter. För att göra detta kontaktar du vårt dataskyddsombud via dataskyddsombud@coeli.se. När du är kund hos oss behöver vi alltid dina uppgifter för att kunna fullfölja vårt samarbete. Vi kan också behöva spara dina uppgifter under en längre tid även efter att kundrelationen har upphört, om det följer av tvingande lagstiftning som gäller för vår verksamhet.

Dina rättigheter 

I enlighet med Dataskyddsförordningen har du ett antal rättigheter som du kan använda dig av när vi behandlar dina personuppgifter. Vill du veta om vi behandlar dina personuppgifter eller inte har du även rätt att få den informationen från oss.

Nedan följer en beskrivning av dina rättigheter samt hur du ska gå tillväga för att tillvarata dina rättigheter.

Rätten till tillgång (inklusive Rätten till registerutdrag)

Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig och i sådana fall få tillgång till dina uppgifter samt rätt att få en kopia av dina personuppgifter som behandlas (så kallad ”registerutdrag”). Du har rätt att få ett registerutdrag som visar vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingarna av dina personuppgifter och kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller helt kostnadsfritt.

Ifall du önskar få ett registerutdrag, vänligen kontakta Dataskyddsombudet genom dataskyddsombud@coeli.se.

Rätten till rättelse

Du har rätt att begära att eventuella felaktiga uppgifter om dig rättas och även kräva att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter under tiden som vi utreder din begäran om rättning. Du har även rätt att begära en komplettering av eventuella ofullständiga uppgifter som vi har om dig.

Ifall du önskar få uppgifter rättade kan du begära detta genom att ta kontakt med din kontaktperson hos Brock Milton Capital alternativt kontakta dataskyddsombudet genom dataskyddsombud@coeli.se.

Rätten till radering (”Rätten att bli bortglömd”)

Vid vissa fall har du rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig raderade. Detta är tillämpligt vid följande situationer:

– personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålen med behandlingen,

– du återkallar ditt samtycke på vilket behandlingen grundas,

– om du invänt mot behandlingen som stöds/stödjer sig på intresseavvägning och vi inte anses ha ett berättigat intresse av fortsatt behandling som väger tyngre än ditt intresse,

– om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas,

– personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt, eller

– om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Vi kan inte alltid tillmötesgå en begäran om radering. Till exempel kan det finnas lagkrav som medför att vi måste behålla personuppgifterna eller om vi behöver informationen för att kunna fullfölja ett avtal med dig.

Ifall du önskar få uppgifter raderade kan du begära detta genom att kontakta dataskyddsombudet genom dataskyddsombud@coeli.se.

Rätten till begränsning

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. En begränsning kan göras av flera anledningar, exempelvis:

– Om du bestrider att personuppgifterna som vi behandlar om dig är korrekta kan du begära en begränsad behandling under tiden som vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta.

– Om behandlingen är olaglig och du motsätter sig att personuppgifterna raderas kan du i stället begära en begränsning av användning av dina personuppgifter.

– Om vi som personuppgiftsansvariga inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Om en begränsning sker får vi endast, utöver att lagra uppgifterna, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller för att du har lämnat ditt samtycke. Om du har fått en begränsning av dina personuppgifter kommer vi informera dig när begränsningen upphör.

Ifall du önskar få uppgifter begränsade kan du begära detta genom att kontakta din kontaktperson hos oss alternativt kontakta dataskyddsombudet genom dataskyddsombud@coeli.se.

Rätten till invändning

Du har rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter som stöds på intresseavvägning som laglig grund (berättigat intresse) inklusive profilering. Enbart i dessa fall där vi kan visa att vårt berättigade intresse väger tyngre än ditt intresse kan vi fortsätta med behandlingen. I annat fall får vi endast behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Du har också rätt att när som helst invända mot behandling som görs för direktmarknadsföring, inklusive profilering i de fall det har skett i samband med direktmarknadsföring. Om du har invänt mot behandling för direktmarknadsföring får vi inte längre behandla dina uppgifter för sådana ändamål. Vill du invända mot vår behandling, vänligen kontakta dataskyddsombudet@coeli.se.

Rätten till dataportabilitet

I vissa situationer har du rätt att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format till en annan personuppgiftsansvarig (så kallad ”dataportabilitet”). Detta förutsatt att överföringen är teknisk möjligt och kan ske på ett automatiserat sätt. Rätten till dataportabilitet gäller för uppgifter vilket stödjer sig av fullgörelse av avtal eller samtycke som laglig grund och får enbart vara uppgifter som du har tillhandahållit oss.

Ifall du önskar dataportabilitet av dina uppgifter, kontakta dataskyddsombudet genom dataskyddsombud@coeli.se.

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies