Tänk på att:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Blogg & Media

Eurogroup Laminations - En italiensk vinnare på elbilstrenden

Blogg | 13 Feb 2024

EGLA bild 4

Eurogroup Laminations (EGLA) grundades 1967 och är ett italienskt industribolag som är världsledande inom produktion av statorer och rotorer till elektiska motorer inom en rad olika applikationer.

Statorer och rotorer är nyckelkomponenter i alla typer av elektriska motorer och står för cirka 15-20 % av den totala produktionskostnaden. Bolaget har 12 produktionsanläggningar runt om i världen. Omsättningen uppgår till cirka 900 MEUR, varav omkring 60% i Europa, 35% Nordamerika och 5% Asien. Den största ägaren kontrollerar ungefär 40% av aktierna och består av ett konsortium av de tre grundarfamiljerna. Intressant att notera är att Eurogroup Laminations är världens största inköpare av ”electrical steel”. 

Bild 1: Statorer och Rotorer i kärnan av en motor. (källa: Eurogroup Laminations)

Bolaget är den största leverantören av statorer och rotorer till den framväxande elbilsmarknaden med en marknadsandel om cirka 50%, bland de europeiska och amerikanska biltillverkarna. Man är ensam leverantör till nyckelplattformar hos 6 av de 10 största elbilstillverkarna i världen, inklusive Tesla, VW Group och Stellantis. I sin industridel stödjer de ledande kunder såsom ABB, Bosch, Caterpillar, GE Energy, Miele och Siemens med kundanpassade lösningar inom en rad olika applikationsområden inklusive energi, industri, logistik, konsument, ventilation och värme.

Bild 2: Stödjer ledande kunder inom en rad olika applikationsområden. Siffrorna i bilden baseras på FY2022 och dessa har ändrats en hel del under FY2023 (källa: Eurogroup Laminations)

EGLA växer kraftigt med goda marginaler

Segmentet EV & Automotive växte med 38% per år mellan 2016 och 2022 och segmentet Industrial växte med 17% per år under samma period. Och framåt är förväntningarna höga. Bolaget har som mål att fram till 2025 växa omsättningen med 22-25% per år och EBITDA med 27-29% per år. 

Tillväxtmålet backas upp av en stark orderbok inom segmentet EV & Automotive. Med en orderbok på över sex miljarder euro, motsvarande 14x omsättning de senaste 12 månaderna, förväntas segmentet återigen dubbla omsättningen de kommande åren.

Samtidigt genomgår industridelen en tuffare period med lagerjusteringar och minskad efterfrågan hos slutkund. Efter två väldigt starka år, med över 40% tillväxt både 2021 och 2022, till följd av ökad efterfrågan på alla typer av elektriska produkter under pandemin, samtidigt som deras kunder byggde upp lager för att motverka osäkerheten i leverantörskedjorna, har omsättningen inom industrisegment minskat med över 30% under 2023. Även om bolaget tror att den absoluta botten nåddes under hösten, så har segmentet fortsatt några kvartal av negativ tillväxt framför sig.

Bild 3: Omsättning och EBITDA i MEUR FY2019-2022 samt senaste 12 månaderna (LTM) per kvartal 3 2023 (källa: Eurogroup Laminations, Coeli Global)

EGLA börsnoterades för cirka ett år sedan. I samband med börsnoteringen tog de in över 200 MEUR till investeringar i produktionskapaciteten och rörelsekapital för att kunna leverera på sin stora orderbok. Under året har dock bolaget tvingats justera ner sin initiala prognos för helåret 2023. Detta eftersom lagerjusteringarna inom industrisegmentet har varit mer omfattande än tidigare prognostiserat. Samtidigt har det negativa sentimentet kring elbilar i allmänhet fått marknaden att tvivla på bolagets offensiva tillväxtmål fram till 2025. Som följd har aktiekursen halverats sedan börsnoteringen. Även om 2023 har varit utmanade för EGLA, och att vi räknar med att bolaget kommer behöva justera ner sitt tillväxtmål för 2024, delar vi inte aktiemarknadens negativa syn på bolaget:

  • Först och främst, trots en omfattande nergång i industridelen, kraftig expansion inom elbilsverksamheten, med medföljande uppstartskostnader, och stora investeringar med ökade avskrivningar som följd, förväntas bolagets EBIT-resultat komma in i linje med 2022. För 2024 räknar vi med att bolaget återgår till en tvåsiffrig tillväxttakt

  • Vidare har de fortsatt att växa orderboken inom elbilsverksamheten. Vid ingången av 2023 var orderboken på fem miljarder euro. Idag är den på 6.4 miljarder euro. Och de har vunnit sin första order från en kinesisk biltillverkare, vilket är viktigt eftersom det diversifierar kundbasen och tar ner risken i orderboken.

  • Därtill bedömer vi att nedgången inom industridelen är temporär, och även om den fortsätter några kvartal till, blir jämförelsetalen allt lättare längre fram under året. EGLAs industridel har en intressant exponering mot ett flertal olika tillväxtmarknader och vi ser segmentet som en långsiktig vinnare på ”elektrifieringen av allting”.

  • Slutligen har bolaget nått toppen av investeringscykeln. Under 2022 och 2023 låg CAPEX (kostnader för nyutveckling eller nya investeringar) på över 10% av omsättningen. Framåt förväntas CAPEX understiga 5% av omsättningen. Skuldsättningen är låg (Net Debt / EBITDA 2023E <1.0x) och EGLA räknar med att leverera ett positivt fritt kassaflöde under 2024. För att visa sin tilltro till detta lanserade de ett aktieåterköpsprogram under hösten 2023.

Bild 4: I januari besökte vi EGLAs huvudkontor och produktionsanläggning i utkanten av Milano. Där träffade vi bland annat bolagets VD, dr. Marco Arduini.

Bolaget handlas, trots sina starka tillväxt och stora orderbok, till EV/EBIT 2024E <8x. EGLA är ett relativt nytt innehav i Coeli Global Small Cap Select som ger oss en bred exponering mot elektrifieringstrenden i allmänhet och den snabbväxande elbilsmarknaden i synnerhet.

Johan 4

Johan Agneman

Assistant PM & analytiker med fokus på industrisektorn, Brock Milton Capital AB

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies