Tänk på att:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Blogg & Media

Coeli Globals aktiva hållbarhetsarbete i praktiken

Blogg | 15 May 2023

Sedan vi på Coeli Global lanserade vår första fond i slutet av 2014 har vi arbetat aktivt med hållbarhetsfrågor.

Vi är övertygade om att det på lång sikt finns en stark korrelation mellan hållbara affärsmodeller och den riskjusterade avkastningen. Det är många bolag som vi har undvikit att investera våra andelsägares pengar i p.g.a. ESG. Ibland har det varit enkla beslut där företagets verksamhet mycket tydligt har varit oförenligt med våra hårda etiska krav. I andra fall så har det varit svårare beslut där det på pappret kanske inte finns något fel på bolaget, men efter ett bolagsbesök så har vi fått en känsla av att det här inte är något som vi vill associeras med. Man brukar säga att det är bättre att fria än fälla, men när det gäller investeringar så är det ofta bättre att bara gå vidare när allt inte känns rätt. Till exempel kan vi nämna att vi har haft som ESG-policy sedan 2014 att aldrig investera i ryska bolag, en policy som en del kanske ifrågasatte under våra första år men som nog ingen tvivlar på idag.

Desto roligare är det när man aktivt kan hitta ett fint bolag och genom analys, diskussion samt påverkan aktivt kan bidra till att förbättra bolaget. Vi är förvissade om att bolag måste utveckla och förbättra sitt hållbarhetsarbete över tid för att i framtiden vara konkurrenskraftiga och det är mycket skoj när vi som aktiva förvaltare kan bidra till detta arbete.

I praktiken är det många faktorer som analyseras

Hållbarhet är en integrerad del av vår analysprocess och aktiva ägarskap. I vår bolagsanalys tittar vi på en rad olika faktorer som rör bolagens långsiktiga hållbarhet. Först och främst tittar vi på huruvida bolagets verksamhet främjar en hållbar utveckling eller ej. Vidare tittar vi på hur bolaget bedriver dess interna hållbarhetsarbete, vilka målsättningar de har samt hur de mäter och följer upp dessa. Slutligen identifierar vi hållbarhetsrelaterade risker och tittar på hur bolaget arbetar med att reducera och motverka dessa. Självklart tar vi inputs från externa analystjänster men i slutändan är vi ansvariga för våra egna hållbarhetsanalyser.

Vi arbetar med både en objektiv och en subjektiv analys. Den objektiva analysen handlar om att gå igenom hållbarhetsrelaterade siffror och kontrollera vilka processer och policys som finns implementerade. Den subjektiva analysen handlar om att väga in alla intryck från vårt interna arbete, våra möten med bolagen, samt vad media och andra organisationer rapporterar om. Ett utdrag ur vår hållbarhetsanalys av portföljbolaget Sterling Infrastructure finner du i Bild 1.

Bild 1: Ett utdrag ur vår hållbarhetsanalys av portföljbolaget Sterling Infrastructure.

Vi exkluderar bolag som har exponering gentemot vissa sektorer och branscher med stora hållbarhetsrisker såsom vapen, tobak och gambling. Annars tror vi mer på inkludering och aktiv påverkan. Vi tror på att vi med en kontinuerlig dialog, specifik feedback och uppföljning kan hjälpa våra portföljbolag att stegvis förbättra sitt hållbarhetsarbete. Faktum är att vi blivit ett bollplank i hållbarhetsfrågor för några av våra portföljbolag. Ett sådant exempel är AutoNation, som vi genom kontinuerlig dialog, har fått upp ESG på deras agenda. Ett utdrag ur ett mail där vi följer upp en tidigare diskussion med bolaget finner du i Bild 2. I detta mail uppmanar vi bland annat AutoNation till att formalisera sin hållbarhetsrapport, implementera mål och policys framtagna av FN, ta fram en metod för att mäta, följa upp och reducera koldioxidutsläpp samt förbättra sitt jämställdhetsarbete.

Bild 2: Utdrag ur ett mail där vi följer upp en tidigare ESG-diskussion med portföljbolaget AutoNation.

Vill du veta ännu mer om vårt hållbarhetsarbete? Läs vår Sustainability Report för mer information hur vi arbetar med detta viktiga område.


Johan 4

Johan Agneman

Assistant PM & analytiker med fokus på industrisektorn, Brock Milton Capital AB

This website uses cookiesfor statistics and user experience.

This website uses cookies to improve your user experience, to provide a basis for improvement and further development of the website and to be able to direct more relevant offers to you.

Feel free to read ours privacy policy. If you agree to our use, choose Accept all. If you want to change your choice afterwards, you will find that option at the bottom of the page.

Cookies